جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد - http://hoqouq.com.online.fr
جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
موسسه دادراهبرد موسسه دادراهبرد
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - آیین دادرسی (مدنی و کیفری) مشترکات
   - آیین دادرسی مدنی
   - آیین دادرسی کیفری
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - اخبار و رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق اسلامی حقوق اسلامی
   - فقه سیاسی
   - فقه مدنی
   - فقه کیفری
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق جزا و بزه شناسی حقوق جزا و بزه شناسی
   - جرم شناسی
   - حقوق کیفری
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق دیگر حقوق دیگر
   - حقوق افغانستان
   - حقوق ایران باستان
   - حقوق ثبت
   - حقوق قضاوت
   - حقوق وکالت
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
درباره این سایت درباره این سایت
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین، مقررات و آراء قوانین، مقررات و آراء
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - آزمون های حقوقی
   - دروس حقوقی
   - كتابخانه - دانشكده
   - كتابها
   - مقالات
   - مقالات سایت حقوق
   - نشریات
دریافت خبرنامه سایت:

اشتراک
لغو اشتراک
 
Retour à la page d'accueil  Licence


English

Free Document Dissemination Licence

FDDL version 1

This document may be freely read, stored, reproduced, disseminated, translated or quoted by any means and on any medium provided the following conditions are met:

 • every reader or user of this document acknowledges that he his aware that no guarantee is given regarding its contents, on any account, and specifically concerning veracity, accuracy and fitness for any purpose;

 • no modification is made other than cosmetic, change of representation format, translation, correction of obvious syntactic errors, or as permitted by the clauses below;

 • comments and other additions may be inserted, provided they clearly appear as such; translations or fragments must clearly refer to an original complete version, preferably one that is easily accessed whenever possible;

 • translations, comments and other additions must be dated and their author(s) must be identifiable (possibly via an alias);

 • this licence is preserved and applies to the whole document with modifications and additions (except for brief quotes), independently of the representation format;

 • whatever the mode of storage, reproduction or dissemination, anyone able to access a digitized version of this document must be able to make a digitized copy in a format directly usable, and if possible editable, according to accepted, and publicly documented, public standards;

 • redistributing this document to a third party requires simultaneous redistribution of this licence, without modification, and in particular without any further condition or restriction, expressed or implied, related or not to this redistribution. In particular, in case of inclusion in a database or collection, the owner or the manager of the database or the collection renounces any right related to this inclusion and concerning the possible uses of the document after extraction from the database or the collection, whether alone or in relation with other documents.

Any incompatibility of the above clauses with legal, contractual or judiciary decisions or constraints implies a corresponding limitation of reading, usage, or redistribution rights for this document, verbatim or modified.

 

 

Français

Licence de Libre Diffusion des Documents
LLDD version 1

Tous les documents de ce site sont soumis à la Licence de Libre Diffusion des Documents. Vous devez en prendre connaissance avant d'utiliser ces documents informatifs

Ce document peut être librement lu, stocké, reproduit, diffusé, traduit et cité par tous moyens et sur tous supports aux conditions suivantes 

 • tout lecteur ou utilisateur de ce document reconnaît avoir pris connaissance de ce qu'aucune garantie n'est donnée quant à son contenu, à tout point de vue, notamment véracité, précision et adéquation pour toute utilisation

 • il n'est procédé à aucune modification autre que cosmétique, changement de format de représentation, traduction, correction d'une erreur de syntaxe évidente, ou en accord avec les clauses ci-dessous 

 • des commentaires ou additions peuvent êtres insérés à condition d'apparaître clairement comme tels ; les traductions ou fragments doivent faire clairement référence à une copie originale complète, si possible à une copie facilement accessible 

 • les traductions et les commentaires ou ajouts insérés doivent être datés et leur(s) auteur(s) doi(ven)t être identifiable(s) (éventuellement au travers d'un alias) 

 • cette licence est préservée et s'applique à l'ensemble du document et des modifications et ajouts éventuels (sauf en cas de citation courte), quelqu'en soit le format de représentation 

 • quel que soit le mode de stockage, reproduction ou diffusion, toute personne ayant accès à une version numérisée de ce document doit pouvoir en faire une copie numérisée dans un format directement utilisable et si possible éditable, suivant les standards publics, et publiquement documentés, en usage 

 • la transmission de ce document à un tiers se fait avec transmission de cette licence, sans modification, et en particulier sans addition de clause ou contrainte nouvelle, explicite ou implicite, liée ou non à cette transmission. En particulier, en cas d'inclusion dans une base de données ou une collection, le propriétaire ou l'exploitant de la base ou de la collection s'interdit tout droit de regard lié à ce stockage et concernant l'utilisation qui pourrait être faite du document après extraction de la base ou de la collection, seul ou en relation avec d'autres documents

Toute incompatibilité des clauses ci-dessus avec des dispositions ou contraintes légales, contractuelles ou judiciaires implique une limitation correspondante du droit de lecture, utilisation ou redistribution verbatim ou modifiée du document

 بعد بالای صفحه قبل
 newsletter  -  admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -